Пьотр Новицький про «Вольову грань національного постеклектизму»: про синтез художньої системи.


Опублікований коментар

Пов'язані профайли художників

Київська група має досить довгу та складну назву «Вольова грань національного постеклектизму». Група була заснована у 1987 році. Костянтин Реунов, який був автором цієї назви, написав програму разом із Олегом Тістолом. Головним акцентом програми став слоган «битва за красу та стереотип». Митці з цієї групи шукають нові шляхи розвитку класичного мистецтва. Тому вони вживають термін «еклектизм». У назві групи він використаний у позитивному значенні. Група намагається синтезувати різні погляди, художню систему, всі можливі культури. Митці пробують показати  різні художні образи. О. Тістол, наприклад, аналізує історичні стереотипи, тоді як К. Реунов більш зацікавлений в формальних художніх стереотипах. Реунов звертає увагу на поетичній стороні «волюнтаристських кордонів». У стилістичному сенсі, представники групи в основному звертаються до національного, українського бароко. Як правило, звертаються до барочної декоративності, навіть, помпезності. Це не дія акту, але органічна сполука з кращими традиціями української культури. Окрім К. Реунова та О. Тістола, Яна Бистрова, Олександр Харченко та Марина Скугарева є членами групи.

original:

[The group of Kiev have a very long and complicate name “A Voluntary Boarder of National Posteclectism”. The group started from 1987. Konstantin Reunov, who was in the author of the name, gave shape to the program, together with Oleg Tistol. The main point of the program was the slogan: “struggle for the beauty of stereotype”. The artists from this group seek the new ways for the development of classical art. And so the term “eclectism”. In the name of the group, was used in the positive meaning. The group try to synthesize different outlooks, artistic system, all possible cultures. The artist attempt to show various artistic sorts. O. Tistol, for example, analyzes historical stereotypes, whereas K.Reunov is more interested in formal artistic stereotypes. Reunov focused on the poetic side of “voluntary boarders”. In the stylistic sense, the group’s representatives are mostly drawn by the national, Ukrainian baroque. It generally express in the attempt to baroque decorativity, even pompous at times. It is not the effect of an act but the organic connections with best traditions of Ukrainian culture. Except K.Reunov and O.Tistol. Yana Bystrova, Aleksandr Kharchenko and Marina Skugareva are the members, of the group].